BDO

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami

Oferujemy kompleksową pomoc od A do Z w wypełnianiu sprawozdań środowiskowych do BDO oraz bieżącej administracji w imieniu Twojej firmy.

Kogo dotyczy BDO?

Wpis do rejestru odbywa się na wniosek przedsiębiorcy albo z urzędu. Forma zależy do rodzaju prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności czy działań w sferze odpadów. Na chwilę obecną obowiązek rejestracji dotyczy wszystkich podmiotów wymienionych w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. W przypadku wpisu na wniosek, organem właściwym jest marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, natomiast w przypadku wpisu z urzędu dokonuje marszałek województwa ze względu na miejsce wykonywania działalności. Jeżeli wpis ma obowiązek zgłosić przedsiębiorca, to obowiązek ten wykonać ma przed rozpoczęciem działalności.